Upadłości


INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ

OGŁOSZENIE
SYNDYKA TIMBERONE SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Syndyk masy upadłości TimberOne S.A, w upadłości likwidacyjnej (Spółka) oraz kurator obligatariuszy uprzejmie informują, że został sprzedany majątek Spółki będący zabezpieczeniem wyemitowanych przez nią obligacji serii B. W celu wypłaty środków pieniężnych niezbędne jest ustalenie osób uprawnionych z tytułu posiadania przedmiotowych obligacji oraz liczby posiadanych przez te osoby obligacji. W tym celu zwracamy się z prośbą o przesłanie dokumentów  oraz informacji jak niżej w formie papierowej (skan jest niewystarczający) na adres Kancelarii syndyka podany poniżej. Dopuszczamy dosłanie dokumentów z elektronicznym podpisem kwalifikowanym.


1. Aktualne zaświadczenie ( z datą po otrzymaniu niniejszego pisma) o stanie posiadania obligacji wydane przez biuro maklerskie, w którym obligatariusz posiada zdeponowane obligacje.
2. Kopię umowy sprzedaży obligacji wraz z danymi nabywcy w przypadku zbycia obligacji po dniu 25 czerwca 2013 roku tj. po dniu ogłoszenia upadłości Spółki.
3. Numer rachunku na który mają zostać przekazane środki finansowe w wysokości wynikającej z planu podziału zatwierdzonego przez Sędziego Komisarza.
4. Adres zamieszkania oraz adres korespondencyjny jeżeli różni się od adresu zamieszkania, wraz z podaniem adresu mailowego i numeru telefonu kontaktowego

Po otrzymaniu od wszystkich obligatariuszy informacji opisanych powyżej, syndyk będzie mógł przystąpić do sporządzenia projektu planu podziału funduszy masy upadłości, który będzie przedstawiony sędziemu komisarzowi do zatwierdzenia.


adres do korespondencji:

Syndyk TimberOne S.A. w upadłości likwidacyjnej
ul. Kołłątaja 2/4/6
22-400 Zamość

kontakt:
mail: okoniewski@vp.pl 


 

Zakres usług